Kies uw gewenste cookie instellingen

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Deze website mag gebruik maken van cookies voor het bijhouden van anonieme statistieken.

Deze website mag gebruik maken van cookies die onder meer het delen via sociale netwerken mogelijk maken.

Voor een optimale gebruikerservaring maakt deze website gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring voor meer informatie.

Cookies toestaan Instellingen kiezen
Servicemenu

Economie

Agenda van de Kempen

  “De samenwerkende Kempen gemeenten Oirschot, Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel en Bergeijk hebben samen met andere...

Bedrijfscontactfunctionarissen De Brabantse Kempen

Sinds 1997 wordt op ambtelijk niveau in De Brabantse Kempen samengewerkt op het terrein van economische zaken,...

EZ – samenwerking de peel

Het betreft een gecombineerd bestuurlijk en ambtelijk overlegstructuur van de zes Peelgemeenten. Dit overleg vindt 4x...

Kempisch Bedrijven Park (KBP)

Het Kempisch Bedrijven Park (KBP) is een bedrijventerrein in Hapert dat vestigingsruimte biedt aan bedrijven groter...

Peelnetwerk

De samenwerkingsorganisatie voor een vitale groene ruimte in De Peel. In het Peelnetwerk werken diverse partijen...

Stichting Brainport

Stichting Brainport is een hecht samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Brainport....

Stichting High Tech Automotive Campus i.l. / coöperatieve vereniging “Federatie AutomotiveNL u.a.

De Stichting HTAC is in liquidatie en wordt/is opgevolgd door de organisatie van AutomotiveNL. Deze wordt gevormd...

Stuurgroep Economische Ontwikkeling De Kempen (SEOK)

Het SEOK is een informeel, periodiek (2x per jaar) overleg tussen het bedrijfsleven en de gemeenten in de Brabantse...

Ruimte

Beheer openbare ruimte Kempengemeenten

Een onderdeel van de samenwerking Kempengemeenten is het SBK, (Samenwerking Beheer openbare ruimte Kempengemeenten). ...

Regionaal Ruimtelijk Overleg

In het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO)(http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/ruimtelijke-ordening/regionaal-ruimtelijk-overleg/regio-zuidoost-brabant.aspx) maken de gemeenten, waterschappen en de provincie afspraken met elkaar....

Stichting Grootschalige Basiskaart Nederland

De grootschalige basiskaart Nederland, -kortweg ‘GBKN’- is zoals de naam aangeeft, een digitale topografische kaart...

Streekrekening de Peel

Het doel van de Streekrekening De Peel is om renteloze leningen aan gemeenten in De Peel verstrekken, waarmee zij...

Stuurgroep Boven Dommel Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten

De gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Eindhoven, Heeze-Leende, Valkenswaard en Veldhoven willen samen in hun...

Stuurgroep Brainport Avenue

Brainport Avenue is, als internationale vestigingslocatie voor de kennis- en maakindustrie, hét visitekaartje van de...

Stuurgroep Brainport Oost

Het Dagelijks Bestuur SRE heeft de stuurgroep Middengebied (inmiddels omgedoopt in Rijk van Dommel en Aa) ingesteld...

Uitvoering Landschapsontwikkelingsplan De Peel met STIKA

Het uitvoeringsprogramma van Landschapsontwikkelingsplan De Peel is voornamelijk gericht op de subsidieregeling Groen...

Verkeer en Mobiliteit

Randgemeenten Eindhoven Airport / Alderstafel

De Alderstafel Eindhoven heeft als doel om na overleg met regionale en lokale bestuurders, het ministerie van...

Zorg en Welzijn

Advies en steunpunt huiselijk geweld regio Peelland

Het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld regio Peelland is een project van de LEVgroep in samenwerking met GGZ Oost...

Coöperatie slimmer leven 2020

De coöperatie is een georganiseerde samenwerking binnen Zuidoost-Nederland met Brainport Regio Eindhoven als kern....

Denktank dementie

Zuidoost-Brabant telde in 2010 circa 9.700 mensen met dementie. In 2030 zal dit aantal naar schatting groeien naar...

GGD Zuid-Oost Brabant

De ruim 400 Nederlandse gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van burgers te bevorderen en beschermen...

Maatschappelijke opvang en verslavingszorg

Gemeenten hebben vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning de verplichting om een bijdrage te leveren aan de...

Stuurgroep Zorgcirkels

Een zorgcirkel is een samenwerkingsverband van zorg- en dienstverlenende organisaties die gezamenlijk lokaal...

Voorbereiding decentralisaties Sociaal Domein

De gemeenten Valkenswaard, Cranendonck, Heeze – Leende en Asten werken samen op de decentralisaties in het sociaal...

Zorgketen dementie Eindhoven - Groot kempenland

Samen met collega zorgaanbieders en andere organisaties in Zuid oost- Brabant wil ‘zorgketen dementie’ bereiken dat...

Recreatie en Toerisme

Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland U.A

De Bosgroep is een coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk. Het werkgebied strekt zich uit over de provincies...

Kempenoverleg Toerisme

Binnen het Kempenoverleg Toerisme worden (sub)regionale onderwerpen besproken, afgestemd en samengewerkt, maar ook...

Transnationaal Landschap De Groote Heide

De Nederlandse gemeenten Valkenswaard, Heeze-Leende, Cranendonck en de Belgische gemeenten Neerpelt en Hamont-Achtelt...

Cultuur en Voorzieningen

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

Het RHCe beheert de archieven van 20 gemeenten in deze regio. Naast deze overheidsarchieven, bewaart het RHCe...

Jeugd en Onderwijs

Regeling openbaar basisonderwijs De Kempen

De gemeenteraad heeft de grondwettelijke zorgplicht te voorzien dat “in elke gemeente van overheidswege voldoende...

Regionaal meld- en coördinatiepunt vroegtijdig schoolverlaten

Om meer grip te krijgen op het terugdringen en voorkomen van voortijdig schoolverlaten is Nederland verdeeld in 39...

Regionale Aanpak Kindermishandeling (RAK)

Doel van het samenwerkingsverband is om kindermishandeling zoveel mogelijk te voorkomen, zo snel mogelijk te...

Signaleringssyteem zorg voor jeugd

In de keten van jeugdzorg werkt een groot aantal instellingen samen, zo ook op signaleringssyteem zorg voor jeugd. El...

Transitie Jeugdzorg

Sinds eind 2010 trekken de 21 gemeenten, naast de lokale ontwikkelingen van de transitie jeugd, gezamenlijk op. In...

Veiligheid en Handhaving

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een organisatie waarin brandweer, GHOR en RAV (Regionale Ambulancevoorziening)...

Politie Regio Oost Brabant

De organisatie van de Nederlandse politie is per 1 januari 2013 als Nationale politie ingericht. Het is een landelijk...

Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost-Brabant (RIEC)

  Het RIEC Oost-Brabant ondersteunt de gemeenten  bij het bestrijden van georganiseerde misdaad en bij het versterken...

Regionale omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

De omgevingsdienst ondersteunt overheden op het gebied van de fysieke leefomgeving. Daartoe behoren niet alleen de...

Stichting Halt Oost-Brabant

Halt zorgt, op het snijvlak van repressie en preventie van de jeugdcriminaliteit, voor bewustwording en gedragsbeïnvl...

Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

Het veiligheidshuis Brabant Zuidoost is een samenwerkingsverband tussen gemeenten,  (justitiële) overheidsinstellinge...

Shared Services Bedrijfsvoering

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BS-OB)

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) regelt vanaf 2012 de heffing, invordering en waardering op het gebied van:

Brabant Water N.V

Brabant Water wint, zuivert, transporteert en levert drink- en industriewater van hoge kwaliteit vanuit 30...

Dienst Dommelvallei

In november 2012 hebben de gemeenteraden van Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a. en Son en Breugel besloten een...

Gemeenschappelijke regeling Cure

1.         De gemeenschappelijke regeling heeft als doel het door middel van een openbaar lichaam behartigen van de...

Gemeenschappelijke regeling reiniging Blink

Blink draagt voor partijen de zorg voor de uitvoering van de inzameling, het vervoer, de sortering en overslag van...

Juridische Kwaliteitskring Kempengemeenten

In december 2003 is in de Kempengemeenten een juridische kwaliteitskring (= juridisch vakberaad), de Juridische...

Stichting Bureau inkoop en aanbesteding Zuidoost-Brabant (BIZOB)

Bizob is opgericht op initiatief van tien gemeenten in Zuidoost-Brabant.  Het bureau heeft zich ontwikkeld tot een...

Vereniging Onderlinge Gemeentelijke Bosbrandverzekering W.A.

De vereniging is een onderlinge waarborgmaatschappij en heeft haar zetel in Den Bosch. Doel is een onderlinge...

Algemeen Bestuurlijk

Bestuursconvenant Stedelijk Gebied 2013

De gemeenten van het Stedelijk Gebied Eindhoven hebben in 2013 hernieuwde afspraken gemaakt. De gemeenten van het...

Brabantstad

BrabantStad is een bestuurlijk netwerk van de 5 grote Brabantse gemeenten ('s-Hertogenbosch, Tilburg, Breda,...

Convenant samenwerking 4-Campusgemeenten regio Eindhoven

De vier campusgemeenten Best, Eindhoven, Helmond en Veldhoven hebben in 2012 een convenant gesloten met als doel het...

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)

Per 1 januari 2010 zijn de colleges van de vijf Kempengemeenten samen de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking...

Gemeentelijke samenwerking in de Peel/ Peel 6.1

De gemeenten in de Peelregio zien kansen in samenwerking en zijn daarom met elkaar in overleg met het...

Metropoolregio Eindhoven

De regio Eindhoven is een metropool. Een agglomeratie, bestaande uit een fijnmazig netwerk van twee steden en een...

Samenwerking A2 gemeenten

De gemeenteraden van Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard hebben besloten de onderlinge samenwerking verder te...

Duurzaamheid

Kenniscluster Energieneutraal Wonen en Werken in Brabant

Het Kenniscluster Energieneutraal Wonen en Werken in Brabant (KENWIB), dat in 2009 is gestart, heeft tot doel het...

Netwerk energiecoöperaties Zuidoost-Brabant

Op tal van plaatsen in de regio ontstaan initiatieven om lokaal de inkoop en productie van energie  te organiseren....

Smart Energy Regions

Smart Energy Regions is een samenwerking tussen TU/e, Provincie, Brainport Development, BOM, SRE (namens de...

Waterportaal Zuid Oost Brabant

De partijen in Waterportaal Zuid Oost-Brabant staan voor serieuze bezuinigingsopgaven. Door slim samen te werken kan...

Arbeidsmarkt

Atlantgroep Helmond

De Sociale Werkvoorzieningbedrijven (Sw-bedrijven) plaatsen de geïndiceerde op een aangepaste werkplek in het kader...

De WVK groep

De Sociale Werkvoorzieningbedrijven (Sw-bedrijven) plaatsen de geïndiceerde op een aangepaste werkplek in het kader...

Ergon Eindhoven

De Sociale Werkvoorzieningbedrijven (Sw-bedrijven) plaatsen de geïndiceerde op een aangepaste werkplek in het kader...

Regionaal Arbeidsmarkt Platform

In het Regionaal Arbeidsmarkt Platform (RAP) Zuidoost-Brabant werken SRE-gemeenten, onderwijs, bedrijfsleven, vakbonden...

Werkvoorzieningschap de Dommel (WSD)

WSD ontwikkelt en bemiddelt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar zo regulier mogelijk werk. Dit doet WSD...

Werkvoorzieningschap de Risse Groep

De Sociale Werkvoorzieningbedrijven (Sw-bedrijven) plaatsen de geïndiceerde op een aangepaste werkplek in het kader...

Wonen

Regionaal Platform Wonen

De woningmarktpartijen hebben een gemeenschappelijk belang bij het goed functioneren van de woningmarkt en spelen elk...

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN)

De stichting stimuleringsfonds volkshuisvestiging (SVN) ontwikkelt financieringsinstrumenten die  ingezet kunnen ...

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)

  De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) is op 10 november 1993 opgericht door het voormalige Ministerie van...

Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

Het  Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is een instituut dat optimale financiering van vastgoed in de publieke...

Stuurgroep Wonen in de Kempen

Op het gebied van wonen proberen de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden door de nauwe...